Terjemahan dari HTML dalam Melayu

HTML

bahasa penambahan hiperteks

abbreviation

  • 1

    bahasa penambahan hiperteks
    • Hypertext Mark-up Language